KONTAKTY

Tel.: Hot-line
+420 736 752 033
v pracovní dny 8:00 - 17:00
(mimo tento čas pouze formou SMS)
Email: info@luminet.cz
Sídlo: Luminet s.r.o.
Pod Nemocnicí 2503
440 01  Louny
IČ: 24695734
DIČ: CZ24695734
Dokumenty > Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů


Luminet s.r.o.

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, dále jen Nařízením, je nutné v některých případech udělit souhlas se zpracováním osobních údajů. Správcem je společnost Luminet s.r.o., se sídlem Pod Nemocnicí 2503, 440 01 Louny, IČ 24695734.

Zpracování se týká zejména použití zákazníkovy e-mailové adresy k pravidelnému zasílání faktur a případným aktuálním provozním informacím (plánované opravy atd.). Souhlas se zpracováním e-mailové adresy není podmínkou poskytování služby. Souhlas je udělen na dobu trvání smlouvy o poskytování služeb, příp. do jeho odvolání. Souhlas je možné udělit i odvolat kdykoli, a to prostřednictvím e-mailu info@luminet.cz, příp. po dohodě písemně v sídle firmy (telefonní čísla na zaměstnance společnosti viz sekce „Kontakt“).

Společnost Luminet s.r.o. jako správce klientských osobních údajů, shromažďuje určitá osobní data. Jedná se zejména o jméno, příjmení, poštovní a e-mailovou adresu, telefonní číslo, číslo účtu, údaje o odběrném místu zákazníků atd. Tyto údaje shromažďuje správce ze zákonných důvodů a k jasnému účelu, a tím je plnění smlouvy. Údaje uchovává po nezbytně nutnou dobu. Tato doba se liší dle účelu a je ovlivněna např. povinným plněním plynoucím z obecně závazných právních předpisů. V případě plnění povinností a práv plynoucích ze smluvního vztahu mezi klientem a správcem činí doba uchování 10 let. Po uplynutí této doby dojde k vymazání údajů či skartaci dokumentů tyto údaje obsahující. Správce nepraktikuje metody automatizovaného individuálního rozhodování. Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů je svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, který klient aktivně činí, a k němuž není nucen.

V rámci zákonných důvodů a legitimního fungování firmy mohou být některé klientské údaje (jméno, příjmení, údaje o platbách...) poskytnuty ke zpracování třetím stranám, které vykonávají specifické služby (např. účetnictví, vymáhání pohledávek). Společnost Luminet s.r.o. jako správce garantuje, že osobní údaje zpracovávají jen oprávněné osoby, které jsou vázány mlčenlivostí.

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů svých zákazníků. Osobní údaje jak ve fyzické, tak v elektronické podobě, jsou uchovávány a zabezpečeny tak, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování, náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměnění, či neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů. Zabezpečení je průběžně revidováno a aktualizováno.

Jako subjekt údajů, tedy osoba, které osobní údaje náleží, má klient následující práva:

 1. Právo být informován o zpracování svých osobních údajů - informace o účelu zpracování, totožnosti správce, o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů

 2. Právo na přístup k osobním údajům - přístupem k osobním údajům se rozumí právo subjektu údajů získat od správce informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou jeho osobní údaje zpracovávány a pokud jsou zpracovávány, má subjekt údajů právo tyto osobní údaje získat a zároveň má právo získat např. informace o účelu zpracování, kategoriích zpracovávaných údajů či době, po kterou budou údaje uloženy atd.

 3. Právo na opravu, resp. doplnění nepřesných údajů - doplnění či zpřesnění údajů, o které subjekt údajů požádá

 4. Právo na výmaz - za určitých podmínek je povinností správce zlikvidovat osobní údaje (např. už není účel, pro který byly shromážděny, vypršela platnost atd.)

 5. Právo na přenositelnost údajů - přenesení údajů k jinému správci

 6. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

 7. Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, vč. profilování

Pověřenec: Ing. Michal Rychnovský, e-mail: m.rychnovsky@seznam.cz


Miroslav Holienka

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, dále jen Nařízením, je nutné v některých případech udělit souhlas se zpracováním osobních údajů. Správcem je Miroslav Holienka, se sídlem Za Školkou 392, 439 23 Lenešice, IČO: 71907807.

Zpracování se týká zejména použití zákazníkovy e-mailové adresy k pravidelnému zasílání faktur a případným aktuálním provozním informacím (plánované opravy atd.). Souhlas se zpracováním e-mailové adresy není podmínkou poskytování služby. Souhlas je udělen na dobu trvání smlouvy o poskytování služeb, příp. do jeho odvolání. Souhlas je možné udělit i odvolat kdykoli, a to prostřednictvím e-mailu miroslav.holienka@luminet.cz příp. po dohodě písemně v sídle firmy Luminet (telefonní čísla na zaměstnance společnosti viz sekce „Kontakt").

Správce osobních údajů shromažďuje určitá osobní data. Jedná se zejména o jméno, příjmení, poštovní a e-mailovou adresu, telefonní číslo, číslo účtu, údaje o odběrném místu zákazníků atd. Tyto údaje shromažďuje správce ze zákonných důvodů a k jasnému účelu, a tím je plnění smlouvy. Údaje uchovává po nezbytně nutnou dobu. Tato doba se liší dle účelu a je ovlivněna např. povinným plněním plynoucím z obecně závazných právních předpisů. V případě plnění povinností a práv plynoucích ze smluvního vztahu mezi klientem a správcem činí doba uchování 10 let. Po uplynutí této doby dojde k vymazání údajů či skartaci dokumentů tyto údaje obsahující. Správce nepraktikuje metody automatizovaného individuálního rozhodování. Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů je svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, který klient aktivně činí, a k němuž není nucen.

V rámci zákonných důvodů a legitimního fungování firmy mohou být některé klientské údaje (jméno, příjmení, údaje o platbách...) poskytnuty ke zpracování třetím stranám, které vykonávají specifické služby (např. účetnictví, vymáhání pohledávek). Správce garantuje, že osobní údaje zpracovávají jen oprávněné osoby, které jsou vázány mlčenlivostí.

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů svých zákazníků. Osobní údaje jak ve fyzické, tak v elektronické podobě, jsou uchovávány a zabezpečeny tak, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování, náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměnění, či neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů. Zabezpečení je průběžně revidováno a aktualizováno.

Jako subjekt údajů, tedy osoba, které osobní údaje náleží, má klient následující práva:

 1. Právo být informován o zpracování svých osobních údajů – informace o účelu zpracování, totožnosti správce, o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů
 2. Právo na přístup k osobním údajům - přístupem k osobním údajům se rozumí právo subjektu údajů získat od správce informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou jeho osobní údaje zpracovávány a pokud jsou zpracovávány, má subjekt údajů právo tyto osobní údaje získat a zároveň má právo získat např. informace o účelu zpracování, kategoriích zpracovávaných údajů či době, po kterou budou údaje uloženy atd.
 3. Právo na opravu, resp. doplnění nepřesných údajů – doplnění či zpřesnění údajů, o které subjekt údajů požádá
 4. Právo na výmaz – za určitých podmínek je povinností správce zlikvidovat osobní údaje (např. už není účel, pro který byly shromážděny, vypršela platnost atd.)
 5. Právo na přenositelnost údajů – přenesení údajů k jinému správci
 6. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
 7. Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, vč. profilování

 

Pověřenec: Ing. Michal Rychnovský, e-mail: m.rychnovsky@seznam.cz

Dále v této kategorii:
Miroslav Holienka · Luminet s.r.o. · Ochrana osobních údajů